The Gospel (Farsi)

The Gospel (Farsi)

برای تو، برگزیدۀ من….
من آمدم تا رنجدیدگان را تسلی بخشم. لوقا باب 4 آیه 18 من همیشه با محبت ابدی خود تورا دوست داشته ام و به همین
دلیل نزد توآمدم. ارمیا باب 31 آیه 3 من مثل دکتری که برای شفای مریضان می آید، برای شکسته دالن وخطا کاران و قلب
های جستجوگر میآیم. متی باب 9 آیه 9 تا 13 من بااشتیاق بدنبال توهستم، همچون شبانی که در جستجوی گوسفند گمشدۀ
خود باشد. من تا زمانیکه تو درآغوشم آرام نگیری،خوشنود نخواهم شد. لوقا باب 15 آیه 1 تا 7 زمانیکه از زندگی دلسرد می
شوی بیا به نزد من. من بتوامید تازه، شروع تازه و پیمان تازه خواهم داد. لوقا باب 5 آیه ا تا 11
اگر قلبت را بمن بدهی فرزند خدا می شوی. یوحنا باب 1 آیه 12 اگر تشنۀ زندگی بهترهستی به نزد من بیا و بنوش،
ی
و رودخانه های زندگ نو در بطن تو همچون چشمه در فوران خواهند بود. یوحنا باب 7 آیه 37 تا 39 من نور جهان هستم. اگر
مرا دنبال کنی، راه ترا روشن خواهم کرد. یوحنا باب 8 آیه12 من بتو
عمر طوالنی خواهم داد و همواره مثل شبانی نیکو
مراقب تو بوده و دوستت خواهم داشت. یوحنا باب 10 آیه 10 تا 11 من بتو آرامش، صلح و شادی خواهم داد. متی باب 11 آیه 28 تا
30 و یوحنا باب 14 آیه 27 و یو حنا باب 16 آیه 16 تا 24 من همیشه با تو خواهم بود. متی باب 28 آیه 20 نقشۀ مرا برای زندگیت دنبال کن،
پیروزی را بدست خواهی آورد. لوقا باب 6 آیه 47 تا 49 هر چه بیشتر به من ایمان بیاوری قدرت و برکت بیشتری در زندگی
خواهی داشت. متی باب 9 آیه 27 تا 30
من کیستم؟ من خداوند توهستم. من بیش توآمدم، از باکره متولد شدم و بشکل انسان درآمدم. متی باب 1 آیه 23 ؛
یوحنا باب 1 آیه 1 و14 ؛ فیلیپیان باب 2 آیه 5 تا 11 من در خدای پدرهستم، همانطور که مرا می بینی، پدر را دیده ای. یوحنا باب 14 آیه 9
من راه ، حقیقت و حیات هستم – از طریق من نزد پدر بیا! یوحنا باب 14 آیه 6
من تنها در ورودی از زمین به بهشت هستم.
ن وحنا باب 10 آیه 9
من نا حیات هستم که از بهشت آمدم، و من مسیح موعودم. یوحنا باب 6 آیه 35 ؛ یوحنا باب 4 آیه 25 تا 26
من نیآمدم که ترا محکوم کنم، بلکه برای نجات توآمدم . یوحنا باب 3 آیه 17 من آمدم که ترا آزاد کنم. یوحنا باب 8 آیه
31 تا 32 من تمام گناهان ترا با مرگم روی صلیب میخکوب کردم تا تو بیگناه بحساب آیی. 2 قرنتیان باب 5 آیه21 در روز
سّوم زنده و پیروز برای همیشه از مرگ برخاستم. 1قرنتیان باب 15 آیه 1 تا 4 من برۀ قربانی هستم که برای از بین بردن
گناهان تو فدیه شدم. یوحنا باب 1 آیه 29 پیش من بیا، من ترا با خون خود میشویم تا پاک شوی. یوحنا باب 13 آیه 8
چنانچه بمن توّکل کنی، حیات ابدی خواهی داشت. یوحنا باب 3 آیه 16 من تاک هستم و تو شاخۀ آن که با میوۀ
فراوان پراز حیات خواهی بود. یوحنا باب 15 آیه 1 تا8 ترا دوست دارم – ترا برمیگزینم – هرروز پیش من بیا وبا محّبت من
زندگی کن. یوحنا باب 15 آیه 9 و 16
من به در قلب تو میکوبم ؛ اگر قلبت را به روی من باز کنی، من وارد میشوم. اگر
برهر چیزیکه ترا از من دور میکند پیروز شوی، تو با من تا ابد در پادشاهیم سلطنت خواهی کرد. مکاشفه باب 3 آیه 20 و 21
ن نام مرا صدا کن؛ من امروز
ترا از آ خود خواهم کرد. رومیان باب 10 آیه 9 تا 13 دنبال من بیا، و من بتو حیات تازه، هدف
تازه و سرنوشت نو خواهم داد . متی باب 4 آیه 19 حتی هم اکنون، در حال آماده کردن مکانی در بهشت برای توهستم . یوحنا
باب 14 آیه 1 تا 3
. . . . با عشق، عیسی مسیح
حق چاپ محفوظ است به 2005 به شبان میاکل هاردینگ
امروز قلبتان را به عیسی مسیح بدهید؛ بخشش و حیات ابدی را با این دعا دریافت کنید:
” عیسی مسیح، من امروز به نزد تو میآیم که بتو توکل کنم وایمان بیآورم. بمن بخشش گناهان وحیات ابدی عطا کن.
من ایمان دارم که تو روی صلیب مردی و روزسّوم از مرگ برخاستی. تو پسرخدا هستی، خداوند و منجی من. خواهش
میکنم به قلب من وارد شوی. ترا سپاس می گویم! آمین
فرزندم، تو در قلب من جای داری، تو در قلبی جای داری که فقط مال توست. هیجکس بهیچ عنوان نمی تواند جای ترا
در قلب من بگیرد. هیچکس وهیچ چیز نمی تواند جایگزین تو در قلب من باشد. هرلحظه وهر روز بتوفکرمی کنم. هر
فکری که راجع بتودارم بسیار با ارزش است.
بنابراین بتو میگویم، بیا و جای خودت را در قلب من بگیر. من ترا صدا میکنم که بیائی و جای خود را که
مختص توست در قلبم بگیری. بگذار تا دوستت داشته باشم. اجازه بده که پدر تو باشم.
من ترا دعوت به مذهب نمیکنم. من ترا صدا نمی زنم که کسی و یا چیزی باشی غیراز آنچه که همیشه بودی.
تو در وجودت برای بزرگی و عظمت برگزیده شدی. من ترا منحصر بفرد آفریدم. من شخصیت، استعداد ومهارت ترا
بی همتا طراحی کردم. تو در حال تبدیل به یک شاهکار هستی. تو بی نظیری!
تو ساختۀ دست منی، تو کار هنری من هستی، توشاهکار من در حال تکمیل شدنی. من ترا با سرنوشت، هدف
و دعوت به کار با شکوهی آفریدم. من از ابدیت رویائی داشتم، که تو بودی. تو برای من مهم و با ارزشی، وهیچکس
بجز تو نمیتواند جای تو را در قلبم بگیرد.
من می دانم که گناه چه بالئی بسر نسل انسان آورده است.
من میدانم که گناه به سر تو چه آورده است. مهم نیست که گناه بتو چه کرده است، مهم نیست که تو چه
اشتباهاتی و یا کارهائی کرده ای و چه کسی شده ای، من میتوانم ترا نجات بخشم. من میتوانم ترا شفا دهم. من میتوانم
ترا دوباره نو کنم و ترا دست خود سازم که از ازل میخواستم.

شاهکار
حاال چطور میتوانی جای خود را در قلبم بگیری؟
مسیح برای باز خرید گناهان توآمد. پسر من برای نجات توآمد. او بیشتر از دو هزار سا ل پیش روی صلی ب
رومیان مرد و تمام گناهان، تقصیرات، مجازات و خسارات گناه را در روی صلیب بخود گرفته و میخکوب کرد. او بخاطر
تو مرد. او بجای تو مرد. تو باید میمردی ولی او مرد. او را در قبر گذاشتند و سنگ بزرگی را بردرآن نهادند. ولی در
صبح روز سّوم، او با حیاتی ابدی زنده از مرگ برخاست. او هم اکنون با من در بهشت ساکن است و در دست راست
من نشسته. او در حال حاضر در نزد من وکیل، منجی و شفیع توست.
اگر تو بکاری که مسیح برای تو روی صلیب انجام داد ایمان بیآوری، بخشیده خواهی شد. اگر نام او را صدا
کنی تو نجات خواهی یافت. )رومیان باب 10 آیه 13 ( قضاوت من علیه گناه از طزیق عمل باز خرید عیسی مسیح کامل شد. او تو
را با من آشتی داد. او قیمت کالنی را برای تو پرداخت کرد، تا دوباره جای خود را در قلب من بگیری.
دیگر بتو می گویم، بیا. بیا و جای خود
بنابراین بار را در قلب من بگیر. بیا و پر کن آن جای خالی را که فقط تو
میتوانی پر کنی. مرا به قلبت دعوت کن. من خواهم آمد و تو را به قلب خود راه می دهم. حاال بیا، و جای خودرا در
قلب من بگیر. دوستت دارم، فرزندم.
از خدای قادر متعال . . .
پدرت در بهشت
” خدایا، من بنزد تومی آیم که جایم را در قلبت بگیرم، جائی که در قلب تو، فقط برای من است. من ایمان دارم که عیسی
مسیح برای من و نجات من مرد. من ایمان دارم که او از مرگ برخاست و به بهشت مراجعت کرد. من ایمان دارم که
او در حال آماده کردن جایگاهی در بهشت برای من است. من نام ترا صدا می کنم – نجاتم بده، عیسی مسیح! اکنون به
قلبم وارد شو، چون میآیم که جایم را در قلب تو بگیرم خدا یا. آمین.”